Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και προσόντα τόσο οριζόντιου χαρακτήρα και συγκεκριμένα σχετικά με το on line branding και την επικοινωνία, όσο και περισσότερο εξειδικευμένου χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων υψηλής αισθητικής. Η Πράξη στοχεύει στο να επωφεληθούν άμεσα 1.150 εργαζόμενοι – μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μέσω της βελτίωσης του εργασιακού προφίλ τους, αλλά και έμμεσα οι επιχειρήσεις όπου απασχολούνται, καθώς οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι θα επιδράσουν θετικά στην εισαγωγή καινοτομιών, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ως εκ τούτου, η Πράξη μέσα από τις δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων των 1.150 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται να αποφέρει τα εξής αποτελέσματα:

 • Αναγνωρισιμότητα των προσόντων των ωφελούμενων εργαζομένων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της θέσης τους, ώστε να διατηρηθούν και να ανελιχθούν σε αυτή.
 • Επικύρωση και ταξινόμηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων με βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων.
 • Διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των ωφελουμένων, με βάση τις προοπτικές και ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον.

  Επιπλέον, από την υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να προκύψουν τα κάτωθι κοινωνικοοικονομικά οφέλη:

 • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εγχώριων ανθρωπίνων πόρων στις νέες τάσεις και προοπτικές της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας.
 • Ενδυνάμωση της εικόνας του εγχώριου επιχειρηματικού προφίλ καθώς οι ωφελούμενοι του έργου μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών, κατά την απασχόλησή τους σε συναφείς με την κατάρτιση θέσεις εργασίας.

  Για την επίτευξη των παραπάνω η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα εξής θεματικά αντικείμενα:

 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων υψηλής αισθητικής (εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο).
 • On line branding & επικοινωνία (οριζόντιο θεματικό αντικείμενο).

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

α/α

Θεματικό Αντικείμενο

Διάρκεια σε ώρες

1.

Σχεδιασμός νέων προϊόντων υψηλής αισθητικής

90

2.

On line branding & επικοινωνία

90

 

Αναλυτικά η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

60,35%

694

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

84

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

350

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

80

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

90

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

90

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

17,74%

204

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

84

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

60

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ

15,30%

176

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ: ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ

2,70%

31

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ

3,91%

45

 

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

1.150

 

 

 

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

Footer Image