Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

Να είναι εργαζόμενοι [1] του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης

Οι ως άνω θα πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους, να αποδεικνύεται ότι απασχολούνται:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

 

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων, που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημά τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ). Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από τη Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)).

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης

 • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του/της στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Θα αποκτήσουν πρόσθετες αναγνωρισμένες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ώστε να διατηρηθούν και να ανελιχθούν σε αυτή.
 • Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των εργαζομένων και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.
 

Κριτήρια επιλογής

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

 • Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα όλων των κλάδων της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • Να μην παρακολουθούν άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο με το αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας Πράξης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού πίνακα) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης που περιγράφεται παρακάτω:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Επαγγελματική εμπειρία ανεξαρτήτως κλάδου

(Μέγιστος βαθμός: 60 μονάδες)

Άνω των 144 μηνών (12 έτη)

60

Έως 144 μήνες

(0,40 μονάδες ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας)

57,6

2

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

(Μέγιστος βαθμός: 40 μονάδες)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή Μεταπτυχιακός τίτλος ή Διδακτορικό Δίπλωμα

40

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

35

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

32

 

Συνολική βαθμολογία

100

 

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος είναι 100 μονάδες.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στον πίνακα κατάταξης και σε κάθε βαθμολογική κλίμακα, θα προηγούνται οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν πρώτοι αίτηση με βάση τον ακριβή χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή αποδεικνύεται από την χρονολογική σήμανση κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που στην τελευταία θέση της εκάστοτε λίστας επιτυχόντων, ισοβαθμούν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι (ίδια ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική υποβολή), τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για να οριστικοποιηθεί η σχετική σειρά.

[1] Εργαζόμενος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σε εργασιακή σχέση που υφίσταται: α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, γ) εφ’ όσον το ακαθάριστο εισόδημα των υπηρεσιών των εργαζομένων καταχωρείται στον Πίνακα 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Footer Image