Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στην Πράξη θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στην Πράξη (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα (της 1ης ημέρας κατάρτισης) στο ηλεκτρονικό σύστημα του φορέα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://110.greekfashion.gr/ , όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου, το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια και το αν είναι εφικτή η δημιουργία τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια), η οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (να υποβάλλουν/επισυνάψουν ηλεκτρονικά) μαζί με την Αίτησή τους (η οποία θα τους αποσταλεί στο mail που έχουν δηλώσει), η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 3. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, σύμβαση εργασίας, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ, κλπ.) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
 4. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.
 5. Αντίγραφοοποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ (πχ εκκαθαριστικό, καρτέλα μητρώου από https://www1.aade.gr/).
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει οΑριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ (π.χ. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης https://www.efka.gov.gr/).

  Και

  Α. Για τους εργαζόμενους:

 7. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα https://www.efka.gov.gr/του ΕΦΚΑ)
 8. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)) στην οποία να δηλώνει ότι:
 • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
 • Την επωνυμία της επιχείρησης
 • Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης
 • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

Β. Για τους εργαζόμενους σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική:

 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης εργάζονται, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω Α).
 • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτούνται:

(Προσοχή! Είναι η μοναδική περίπτωση ανέργων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα)

 1. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και
  • Από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1η ημέρα κατάρτισης

Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στην Πράξη, ήτοι την ημέρα που υλοποιείται η 1η ημέρα κατάρτισης, θα πρέπει να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της εργασιακής κατάστασης του ωφελούμενου κατά τη χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στην Πράξη (1η ημέρα κατάρτισης).

Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Αναρτώνται αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία της εισόδου στην Πράξη (1η ημέρα κατάρτισης):

Για τους Εργαζόμενους:

 • Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης, και
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι Εργαζόμενος με ημερομηνία έκδοσης – υπογραφής την ημέρα της 1ης ημέρας κατάρτισης, ή Τελευταία απόδειξη πληρωμής (την πλέον πρόσφατη) σύμφωνη με την ημερομηνία της 1ης ημέρας εισόδου στην Πράξη, ή αντίγραφο ΑΠΔ.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα εισόδου στην Πράξη (1η ημέρα κατάρτισης), η οποία πρέπει να συνοδεύεται:

1. Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7),

και

 2. Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί σε αναστολή λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του COVID-19:

 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα και ότι κατά την 1η ημέρα εισόδου στην Πράξη (1η ημέρα κατάρτισης) η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε αναστολή και
 • Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ (εξάγεται µε τους κωδικούς taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/) η οποία να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης της 1ης ημέρα κατάρτισης.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας της εταιρείας, κατά την είσοδο στο πρόγραμμα του ωφελούμενου (1η ημέρα κατάρτισης), να εκδώσει τα παραπάνω, δύναται ο ωφελούμενος να προσκομίσει προσωρινά Υπεύθυνη Δήλωση και Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, όπου θα δηλώνει ότι είναι Εργαζόμενος σε εταιρεία του ιδιωτικού τομέα καθώς και το ακριβές Ωράριο Εργασίας του. Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του ωφελούμενου ως εργαζόμενου ή εποχικά εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά την ημερομηνία εισόδου του στην Πράξη αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Επιπρόσθετα ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή (η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΠΕΕ), στην οποία να δηλώνει ότι, δεν παρακολουθεί άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο με το αντικείμενο των προγράμματος κατάρτισης της παρούσας Πράξης».

Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, δύναται να οδηγήσει εφόσον δεν προκύψει επιβεβαίωση και αντιστοιχία, στον αποκλεισμό του/της από την αξιολόγηση και απόρριψη της αίτησης.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι:

 • τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης και δεδομένου ότι η Επιτροπή Επιλογής, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΠΕΕ, δύναται, τηρώντας τις αρχές ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, να ζητήσει διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων», καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει τους επιλεγέντες και τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου ανά Περιφέρεια και για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και τους απορριφθέντες. Οι πίνακες με το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξής του/της χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο/η υποψήφιος/α στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων, ενώ όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται και προσωπικά για το αποτέλεσμα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος στο κινητό τους).

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο sepee.prosklisi110@gmail.com και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει ορισθεί από τον ΣΕΠΕΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί εγγράφως στον κάθε αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτηθεί, προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων καλείται να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.

Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕΕ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελουμένων θα αναρτηθούν στην σχετική ιστοσελίδα https://110.greekfashion.gr/

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τη 11/11/2022 και λήγει τη 04/12/2022 και ώρα 23:59. Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο sepee.prosklisi110@gmail.com.

Η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης και πιστοποιούν τα όσα δηλώνει ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://110.greekfashion.gr/

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω email κ.ά.).

[1]Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν.  4144/13).

Footer Image